ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศเชิญชวน ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯลฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต.นายช่างเทคนิค และ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสุขสำราญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึ