ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อหน่วยงาน (อังกฤษ) : PhetchabunProvicial Public Health Office.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์: ตั้งอยู่เลขที่ 72 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056-711010 โทรสาร : 056-711299 E-mail address :http://www.phetchabunhealth.go.th

ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2495  เดิมเป็นสำนักงานอนามัยจังหวัด  โดยมีขุนสะอาดเวชกร  เป็นนายแพทย์ใหญ่ประจำจังหวัดคนแรก จากนั้นได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามการปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารของกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อ พ.ศ. 2516  ซึ่งเป็นรูปแบบ  สำนักงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค  เดิมงานบริการสาธารณสุข  แบ่งออกเป็น  สำนักงานอนามัยจังหวัด  มีหน้าที่หลักในการป้องกัน ควบคุมโรค และส่งเสริมสุขภาพอนามัย ฯลฯ  ขึ้นตรงกับกรมอนามัย และโรงพยาบาลจังหวัด    มีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลประชาชน ขึ้นตรงกับกรมการแพทย์

ต่อมาในปี พ.ศ.2516  นโยบายรัฐบาลได้จัดให้รวมงานด้านป้องกันและรักษาพยาบาล     ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  โดยยังให้คงงานของกรมการแพทย์ กรมอนามัยได้เช่นเดิม  แต่รูปแบบและนโยบายการบริหารให้รวมอยู่ภายใต้ปลัดกระทรวง และคณะกรรมการบริหารของกระทรวงฯ ส่วนงานในส่วนภูมิภาคได้มีการกระจายอำนาจ  ให้มีผู้ควบคุมงานโรงพยาบาล และงานของสำนักงานอนามัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ตำแหน่งหน้าที่ ดังกล่าวคือ  นายแพทย์ใหญ่ประจำจังหวัด  และในระยะเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณสุขจังหวัด  ทางด้านโรงพยาบาลยังคงมีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ซึ่งแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ตามสภาพของงาน งานด้านอนามัยได้รับการปฏิรูปออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย

 1. ฝ่ายบริหาร ขึ้นตรงต่อนายแพทย์ ใหญ่จังหวัด มีงานต่าง ๆ เช่น งานเอกสาร งานบุคลากร งานการเงิน  การพัสดุ
 1. ฝ่ายแผนงานประเมินผล  มีหน้าที่จัดรวมแผนงาน กำกับแผนงาน รวบรวมข้อมูลและประเมินผลงาน ฯลฯ
 2. ฝ่ายฝึกอบรมเผยแพร่  จัดทำการฝึกอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ จัดการประชุมต่าง ๆ  ตลอดจนให้การสุขศึกษา ฯลฯ
 3. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่งานส่งเสริมสุขภาพประชาชน เช่น งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน ฯลฯ
 4. ฝ่ายป้องกันควบคุมโรค  มีหน้าที่ควบคุมป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ  เช่น  งานควบคุมโรคระบาด ฉีดวัคซีน
 5. ฝ่ายสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสุขาภิบาล ควบคุมความสะอาด (โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด ฯลฯ)  การกำจัดขยะ การจัดแหล่งน้ำ (ประปาหมู่บ้าน) ส่งเสริมสร้างส้วมให้ชุมชน ฯลฯ
 6. ฝ่ายรักษาพยาบาล  ได้แก่  การส่งเสริมแนะนำงานรักษาพยาบาลให้แก่สถานบริการระดับปลาย เช่น สถานีอนามัย การเตรียมเวชภัณฑ์และจัดสรรเวชภัณฑ์ให้หน่วยงานท้องถิ่น  รวมทั้งงานสาธารณสุขเคลื่อนที่
 7. ฝ่ายเภสัชกรรม  เป็นฝ่ายที่ตั้งขึ้นภายหลัง  เป็นหน่วยงานจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ให้หน่วยงานสาธารณสุข  ตามความต้องการของจังหวัด ฯลฯ
 8. ฝ่ายทันตกรรม  เป็นหน่วยงานเพิ่มขึ้นภายหลัง  มีหน้าที่ให้บริการตามความเหมาะสมในสถานที่ให้ทันตสุขศึกษา  ตลอดจนการบริการหน่วยเคลื่อนที่

หน่วยงานตามข้อ 2-8 เป็นหน่วยงานด้านวิชาการ งานบริการ จึงมีผู้ช่วยรับผิดชอบจากสาธารณสุข  ควบคุมด้านวิชาการและบริการอีกผู้หนึ่ง  เรียกว่าผู้อำนวยการสำนักวิชาการและบริการสาธารณสุขเรียกชื่อย่อว่า ส.ว.บ.ส.  ส่วนหน่วยงานโรงพยาบาลขนาดย่อยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ตามอำเภอ เรียกว่าโรงพยาบาลชุมชนนั้น  มีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารตามนโยบายและแผนที่วางไว้จากจังหวัด ปัจจุบันรูปแบบการบริหารและการบริการได้มีวิวัฒนาการไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  ซึ่งดำเนินการจัดการการบริหารทางด้านสาธารณสุข หน่วยราชการทางการแพทย์ระดับจังหวัด  มีหน้าที่ป้องกัน  ดูแล   แก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดแบ่งออกเป็น 13 กลุ่มงาน และ 1 งาน  ได้แก่

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 4. กลุ่มงานควบคุมโรค
 5. กลุ่มกฏหมาย
 6. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 7. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 8. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข
 9. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 10. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 12. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 13. กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
 14. งานตรวจสอบภายใน(ขึ้นตรงต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)

นองจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ยังเป็นแม่ข่ายควบคุมดูแลโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 11 แห่ง แบ่งเป็น

โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง

โรงพยาบาลชุมชน 9 แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 11 แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ตลอดจนเป็นแหล่งวิจัยของบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ