(รพ.หล่มสัก)รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการ ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ที่ รพ.สต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์