ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 • ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence)

ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยการสร้างเมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดการระบบสุขภาพชุมชน พฤติกรรมสุขภาพประชาชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

 • บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

พัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการสุขภาพให้มีความเป็นเลิศ

 • บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพ รวมทั้งมีความสุขตระหนักในคุณค่าของตนเอง และความภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพเพื่อประชาชน

 • บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

กลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งการเป็นเมืองสุขภาวะด้วยความร่วมมือขององค์กรภาคีทุกภาคส่วน ในการ บูรณาการนโยบายทรัพยากรและพันธะสัญญาในการขับเคลื่อนวาระสุขภาพ เมืองแห่งความสุขด้วยสุขภาพดี
 2. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยสร้างหลักประกันสุขภาพทางด้านอาหารให้มีความปลอดภัยโดยการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งอาหารสุขภาพครบวงจรและยั่งยืน
 3. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยปฏิรูประบบการคุ้มครองป้องกันโรคด้วยทีมสุขภาพระดับเชี่ยวชาญและการปฏิบัติการที่รวดเร็ว ทันสมัย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดจากภัยคุกคามทางสุขภาพได้
 4. เสริมสร้างขีดความสามารถทางสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อให้พึ่งตนเองทางสุขภาพได้จัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว จนเกิดนิสัยครอบครัวสุขภาพดีที่ยั่งยืน
 5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ สร้างระบบสุขภาพของชุมชนให้ชุมชนสามารถจัดการสุขภาพโดยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและจัดการปัญหาสุขภาพด้วยพลังชุมชนเอง
 6. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยปฏิรูประบบการจัดการสุขภาพแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน เน้นการเสริมความเข้มแข็งคนสุขภาพดี เปลี่ยนสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มป่วยด้วยระบบการดูแลสุขภาพแบบเข้าถึงในระดับครอบครัวและบุคคลด้วยกลไกทีมหมอครอบครัว และประชารัฐด้านสุขภาพ
 7. เตรียมพร้อมระบบสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์รองรับระบบสุขภาพของผู้สูงอายุ บูรณาการความร่วมมือกับท้องถิ่น ชุมชน และภาคีทุกภาคส่วน ร่วมจัดการระบบสุขภาพและสวัสดิการสุขภาพในผู้สูงอายุ ยกระดับจังหวัดเป็นศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับภูมิภาค
 8. รวมพลังทุกภาคส่วน ท้องถิ่น และชุมชนเพื่อแก้วิกฤตปัญหาสุขภาพด้านการท้องก่อนวัยอันควร อุบัติเหตุ ยาเสพติด และการจัดการโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน เน้นการเปลี่ยนแปลงในทั่วทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และปฏิบัติการเชิงรุกจนถึงประชาชนทุกระดับ
 9. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยยกระดับการให้บริการสุขภาพทุกสาขารวมทั้งการยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
 10. การพัฒนาระบบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพและความปลอดภัย
 11. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้มีความปลอดภัยไร้รอยต่อ ประชาชนเข้าถึงด้วยความสะดวก มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการ
 12. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด
 13. การพัฒนาระบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะที่สูงรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์สุขภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์
 14. การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน โดยเน้นการเสริมสร้างความสุขความภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพ เพื่อประชาชนแก่บุคลากรทุกระดับ และภาคีเครือข่าย
 15. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยเน้นการยกระดับสู่องค์กรธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพได้สูง มุ่งพัฒนาองค์กรสาธารณสุขทุกแห่งให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 16. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โดยการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อการจัดการสุขภาพเพื่อสนองต่อความต้องการพื้นที่ พร้อมยกระดับการจัดการและการบริการสู่องค์กรทันสมัย สู่สังคมดิจิทัลที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สร้างคลังสารสนเทศสุขทางภาพที่มีคุณภาพ เพื่อการบริหาร และการพัฒนาที่มีคุณภาพ
 17. การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ | ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 • ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence)

ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยการสร้างเมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดการระบบสุขภาพชุมชน พฤติกรรมสุขภาพประชาชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

 • บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

พัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการสุขภาพให้มีความเป็นเลิศ

 • บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพ รวมทั้งมีความสุขตระหนักในคุณค่าของตนเอง และความภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพเพื่อประชาชน

 • บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

กลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งการเป็นเมืองสุขภาวะด้วยความร่วมมือขององค์กรภาคีทุกภาคส่วน ในการ บูรณาการนโยบายทรัพยากรและพันธะสัญญาในการขับเคลื่อนวาระสุขภาพ เมืองแห่งความสุขด้วยสุขภาพดี
 2. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยสร้างหลักประกันสุขภาพทางด้านอาหารให้มีความปลอดภัยโดยการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งอาหารสุขภาพครบวงจรและยั่งยืน
 3. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยปฏิรูประบบการคุ้มครองป้องกันโรคด้วยทีมสุขภาพระดับเชี่ยวชาญและการปฏิบัติการที่รวดเร็ว ทันสมัย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดจากภัยคุกคามทางสุขภาพได้
 4. เสริมสร้างขีดความสามารถทางสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อให้พึ่งตนเองทางสุขภาพได้จัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว จนเกิดนิสัยครอบครัวสุขภาพดีที่ยั่งยืน
 5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ สร้างระบบสุขภาพของชุมชนให้ชุมชนสามารถจัดการสุขภาพโดยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและจัดการปัญหาสุขภาพด้วยพลังชุมชนเอง
 6. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยปฏิรูประบบการจัดการสุขภาพแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน เน้นการเสริมความเข้มแข็งคนสุขภาพดี เปลี่ยนสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มป่วยด้วยระบบการดูแลสุขภาพแบบเข้าถึงในระดับครอบครัวและบุคคลด้วยกลไกทีมหมอครอบครัว และประชารัฐด้านสุขภาพ
 7. เตรียมพร้อมระบบสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์รองรับระบบสุขภาพของผู้สูงอายุ บูรณาการความร่วมมือกับท้องถิ่น ชุมชน และภาคีทุกภาคส่วน ร่วมจัดการระบบสุขภาพและสวัสดิการสุขภาพในผู้สูงอายุ ยกระดับจังหวัดเป็นศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับภูมิภาค
 8. รวมพลังทุกภาคส่วน ท้องถิ่น และชุมชนเพื่อแก้วิกฤตปัญหาสุขภาพด้านการท้องก่อนวัยอันควร อุบัติเหตุ ยาเสพติด และการจัดการโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน เน้นการเปลี่ยนแปลงในทั่วทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และปฏิบัติการเชิงรุกจนถึงประชาชนทุกระดับ
 9. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยยกระดับการให้บริการสุขภาพทุกสาขารวมทั้งการยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
 10. การพัฒนาระบบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพและความปลอดภัย
 11. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้มีความปลอดภัยไร้รอยต่อ ประชาชนเข้าถึงด้วยความสะดวก มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการ
 12. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด
 13. การพัฒนาระบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะที่สูงรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์สุขภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์
 14. การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน โดยเน้นการเสริมสร้างความสุขความภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพ เพื่อประชาชนแก่บุคลากรทุกระดับ และภาคีเครือข่าย
 15. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยเน้นการยกระดับสู่องค์กรธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพได้สูง มุ่งพัฒนาองค์กรสาธารณสุขทุกแห่งให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 16. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โดยการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อการจัดการสุขภาพเพื่อสนองต่อความต้องการพื้นที่ พร้อมยกระดับการจัดการและการบริการสู่องค์กรทันสมัย สู่สังคมดิจิทัลที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สร้างคลังสารสนเทศสุขทางภาพที่มีคุณภาพ เพื่อการบริหาร และการพัฒนาที่มีคุณภาพ
 17. การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ