(รพ.หล่มสัก)รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์