ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการ เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผุ้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน ๑ เตียง ให้กับ โรงพยาบาลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน ๑ เตียง สำหรับ โรงพยาบาลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์