ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๖๙ ตร.ม. ที่ รพ.สต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

Rich Text Editor, templateData, Press AL

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๖๙ ตร.ม. ที่ รพ.สต.ทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๖๙ ตร.ม. ที่ รพ.สต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกว

แนวทางประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง และเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกคลอด จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลหนองไผ่ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

Rich Text Editor, templateData, Press AL

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลหนองไผ่ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

Rich Text Editor, templateData, Press AL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้

ประกาศรับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม