ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ (โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคแม่น้ำโขงพืันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (RAI3E)

ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) (สอบข้อเขียน)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลา ในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ(เงินงบประมาณจากโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (RAI3E)) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข