นายกมล กัญญาประสิทธิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์