นายนราพงศ์ ธีรอัครวิภาส
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์