แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ร่างคำขอ ปี พ.ศ. 2568 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิตับติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูร์