ขอเชิญร่วมรณรงค์ รวมพลังประสานความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

ขอเชิญร่วมรณรงค์ รวมพลังประสานความร่วมมื