สรุปผลการพิจารณาสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2567 (ต่อเนื่องเป็นเวลา 365 วัน)

สรุปผลสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบ 2567