ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ หน้าหน้องประชุมสุขสำราญ ชั้น 4 อาคารเพชบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน