แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ร่างคำขอ ปี พ.ศ. 2568 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ร่างคำขอ ปี พ.ศ. 2568 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง