ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรุบคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์