ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ในแต่ละตำแหน่ง ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุขสำราญ ชั้น 4 อาคารเพชบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์