แนวทางการดำเนินการย้าย หรือการโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สธ ๐๒๐๘.๐๖/๖๕๐๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗