ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์