ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อหน่วยงาน (อังกฤษ) : PhetchabunProvicial Public Health Office.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์: ตั้งอยู่เลขที่ 72 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056-711010 โทรสาร : 056-711299 E-mail address :http://www.phetchabunhealth.go.th

O5 ข้อมูลการติดต่อ