ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการพัสดุ นายช่างเทคนิค นักวิชาการเงินและบัญชี นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ นักรังสีการแพทย์ และเภสัชกร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์