ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์