***** ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องปฏิบัติดังนี้ *****

ค) การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการครั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงคำแนะนำของทางราชการ ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ดังนี้ (ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3213/2564 เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. มาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัด ที่ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรกมาแล้วหรือครบตามเกณฑ์ ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด หากยังไม่ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค จะต้องมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางให้ผู้สมัครสอบนำหลักฐานแสดงผลการได้รับวัคซีน และใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มายืนยันด้วย (ประวัติหมอพร้อมหรือเอกสารใบรับรองได้รับวัคซีน)

2. ให้ผู้สมัครสอบนำหลักฐานแสดงผลการได้รับวัคซีน หรือใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มายืนยันด้วย (ประวัติหมอพร้อมหรือเอกสารใบรับรองได้รับวัคซีน)

3.ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ

ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา