ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ (โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคแม่น้ำโขงพืันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (RAI3E)

ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) (สอบข้อเขียน)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลา ในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ(เงินงบประมาณจากโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (RAI3E)) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 –

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

1.ประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อน ชนพ. 11-24 เ