ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ในแต่ละต

แนวทางการส่งผลงานประเมินทันตแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม และทันตสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มารายงาน

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลงทะเบียนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้เขตสุขภาพดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

อนุสารพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ ปี 2566 ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังเพชรบูรณ์

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ไ