ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์