ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์