ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์