ประกาศการเปลี่ยนแปลงเวลาในการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์