ประกอบด้วย ภาพที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์แห่งแบบฟอร์มสำหรับผู้วิจัยในการเสนอขอพิจารณา + ภาพที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์แห่งแบบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ Online + ตัวอย่างหนังสือนำส่ง + แบบตรวจสอบความครบถ้วน ตัวแบบคำขอ ตัดเล่มเอกสารข้อเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แจ้งประชาสัมพันธ์การเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์