ขอเชิญร่วมรณรงค์ รวมพลังประสานความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมสติปัญญาของคนในชาติให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพอย่างยั่งยืนตลอดไป เนื่องในวันไอโอดีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ขอเชิญร่วมรณรงค์ รวมพลังประสานความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน