MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน