ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเพชรบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์