MOIT4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

MOIT4 ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

MOIT4 ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

MOIT3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๖๙ ตร.ม. ที่ รพ.สต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

Rich Text Editor, templateData, Press AL

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๖๙ ตร.ม. ที่ รพ.สต.ทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการ ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ที่ รพ.สต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๖๙ ตร.ม. ที่ รพ.สต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกว