MOIT 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2565

MOIT 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2565

MOIT 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2565

MOIT 5 ไตรมาสที่ 3 ข้อ 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 4 ข้อ 2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุนทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงานทุกไตรมาส

MOIT 4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 6 เครื่อง ให้กับ รพ.ชุมชน จำนวน 6 แห่ง

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 7 เครื่อง ให้กับ รพ.ชุมชน 4 แห่ง

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา