ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลหล่มสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลน้ำหนาว และโรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการ เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผุ้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ