รับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์