ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ ตามหมายเหตุในประกาศฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารเพชบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์