ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเพชบุระ ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังเพชรบูรณ์