ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2565 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยส่งผลงานทางเว็บไซค์ของเขต 2 http://203.157.71.172/academic และสำเนาผลงานส่งทาง E – mail : wanrudee2511@gmail.com รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2565 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565